“Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД

“Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД предлага комплекса онкологична дейност – профилактика, диагностика и лечение на онкологични заболпвания /химиотерапия, онкологична хирургия, онкологична гинекология, онкологична урология и онкологична дермтология/. Обслужва населението на цплата страна с приоритет Софийска, Пернишка и Кюстендилска област. Разполага с Диагностично-консултативен блок – приемно консултативни кабинети, клинична лаборатория със съвременна апаратура, отделение по образна диагностика с качествен мамограф, клинична патология с имунохистохимия. В стационарни блок функционират клинични отделения по медицинска онкология – химиотерапия, онкологична хирургия и онкологична гинекология, в които работят водещи специалисти – доказани професионалисти в страната и в международен план

heading