Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 15/11/2023г.

Образец на оферта – 15/11/2023г.

Проект на договор  – 15/11/2023г.

Протокол за избор на одитор приет с решение на едноличния собственик на капитала с протокол №РД-16-543/ 22.12.2023Г.