Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

СБ – 178/20.03.2023 г. на МЗ:

да осъществява следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

3. Диспансеризация;

4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;

5.Комплексни медицински грижи за болни с онкологични заболявания.

6. Учебна и научна дейност.

по следните медицински специалностиМедицинска онкология; Хирургия, Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Кожни и венерически болести; Образна диагностика; Клинична лаборатория; Обща и клинична патология; Лъчелечение; Урология; Кардиология; Анестезиология и интензивно лечение.

лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност, както следва:

Отделения с легла:

  1. Отделение по медицинска онкология – ІІ ниво на компетентност
  2. Отделение по онкологична хирургия – ІІ ниво на компетентност
  3. Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ) – І-во ниво на компетентност
  4. Отделение по онкологична гинекология – ІІ ниво на компетентност

Отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика – ІІ ниво на компетентност

2. Отделение по клинична патология

Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория – ІІ ниво на компетентност