Клинични пътеки и амбулаторни процедури, по които работи СБАЛОЗ София област ЕООД с НЗОК/РЗОК за 2022г.

Ценоразпис на СБАЛОЗ София област ЕООД за платени медицински услуги извън пакета НЗОК/РЗОК

Списък на лекарите, които могат да бъдат избрани като пряко ангажирани за извършване на определена лечебна процедура (клинична пътека) с цена за избор на лекар в съотвествие с Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (д.в.бр. 53 от 12.07.2011 г. изм. д.в. 22 от 22.03.2016 г.)

Административни услуги предоставяни от СБАЛОЗ София област ЕООД

Ръководство за ранно откриване на вероятен онкологичен проблем, с дадени конкретни препоръки и съвети