Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД по обособена позиция № 1 от Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“


Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД по обособена позиция № 2 от Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.“


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 184 обособени позиции от 29.05.2020г.


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 10 обособени позиции от 27.02.2020 г.


„Доставка на реактиви за медико диагностична лаборатория и клинична патология, и медицински консумативи за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 80 обособени позиции“ от 03.02.2020 г.


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по 4 обособени позиции- 20/09/2019 г.


„Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“ – 31.05.2019 г.


Доставка на медицинско оборудване за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по 2 обособени позиции – 27.05.2019 г.