Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

12.09.2015г. Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по обособени позиции“


00288-2015-0004 (27.08.2015 г. ) Процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:„Доставка на готвени ястия, хляб, тестени закуски, кисело мляко и други хранителни продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ” ЕООД, по обособени позиции“


15.09.2014 г. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ” ЕООД


23.10.2014 г. ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София”


23.10.2014 г. ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София”


Доставка на готвени ястия, хляб, тестени закуски, кисело мляко и други хранителни продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ” ЕООД, по обособени позиции


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по обособени позиции