Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 15/11/2023г. Образец на оферта – 15/11/2023г. Проект на договор  – 15/11/2023г. Протокол за избор на одитор приет с решение на едноличния собственик на капитала с протокол №РД-16-543/ 22.12.2023Г.  


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 15/11/2023г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение по КП №246 и КП №250.1; 252.2; 251.1 и 251.2 – 02/03/2023г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение по КП №246 и КП №250.1; 252.2; 251.1 и 251.2 – 23/02/2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 10\01\2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 29/11/2021г.


Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 21/10/2021г. Проект на договор – 21/10/2021г. Образец оферта – 21/10/2021г.


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 2

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 22/02/2021г. Проект на договор – 22/02/2021г. Образец на оферта – 22/02/2021г.


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 26/01/2021г. Оферта  – 26/01/2021г. Техническо предложение – 26/01/2021г. Ценово предложение – 26/01/2021г. Спецификация – 26/01/2021г. Проектодоговор – 26/01/2021г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 18/01/2021г.