Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

„Доставка на реактиви за медико диагностична лаборатория и клинична патология, и медицински консумативи за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 80 обособени позиции“ от 03.02.2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Доклад  - 01/07/2020г.

Протокол №2 - 01/07/2020г.