Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД по обособена позиция № 1 от Рамково споразумение № РД-11-270 от 22.06.2020 г.“

ДОКУМЕНТАЦИЯ