Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД от 29.11.2017 г.