Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ” ЕООД по 18 обособени позиции“ от 26.09.2018 г.